Sự Thật về 100 Thất bại của Thương hiệu lớn nhất mọi thời đại

Chia sẻ sách bản tiếng Việt : Sự Thật về 100 Thất bại của Thương hiệu lớn nhất mọi thời đại

suthat-brand

TẢI SÁCH

(Cần phải tham gia GROUP để được tải)

 

öåt khi möåt thûúng hiïåu àaä thiïët lêåp àûúåc möëi giao kïët cêìn thiïët, noá cêìn phaãi àûúåc quaãn lyá möåt caách cêín troång. Chó möåt bûúác sai lêìm, coá thïí laâ ngûúâi tiïu duâng seä khöng sùén loâng tha thûá. Ào ála âla âly ádo taiå sao ma âcuöië cunâg cacá thûúng hiïuå laiå thêët baiå.

Comments

comments

You may also like...